Menü Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a //www.morkartya.hu/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Móri Ezerjó Vásárlói Kártya /MEVK/ – Pódium 2000 Kft.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat az www.morkartya.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a “Levél nekünk” szekcióban küldött levelek, kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, amennyiben az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – amennyiben az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Pódium 2000 Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 8060 Mór, Wekerle S. u. 31.

Az adatkezelő elérhetőségei:
– email: hirlevel@morkartya.hu
– honlap: www.morkartya.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Adatkezeléssel érintettek köre: “Levél nekünk” szekcióban (kapcsolatfelvétel) levelet író
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a levél küldése során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, azonosítás
Az adatkezelés módja: Felhasználó által megadott email címre válasz küldése Adatkezelő részéről

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a //www.morkartya.hu/ oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

a felhasználó neve “Neved” – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel

e-mail tárgya – cél: kapcsolatfelvétel céljának pontosítása

e-mail üzenet szövege – cél: kapcsolatfelvétel részletezése, leírása

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (8000, Székesfehérvár Honvéd utca 1.)
Adószám: 22101800-2-07
Cégj. sz: 07 09 016744

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

Nem történik adattovábbítás.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő – amennyiben belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
1) kezelése jogellenes;
2) az érintett kéri;
3) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
5) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, amennyiben ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) amennyiben a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) amennyiben a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: //naih.hu

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a www.morkartya.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, amennyiben a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A www.morkartya.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (//support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

 Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Érinett által igénybe vett szolgáltatásKezelt személyes adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével (e-mail, push üzenet)email cím    név    Érinett azonosítása    Kommunikáció biztosításaHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig.
MEVK webshop felhasználói fiók és regisztrációe-mail cím    név   számlázási cím   szállítási cím  Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése    Szerződésből származó díjak számlázása   Igény- és jogérvényesítés   Érinett azonosítása   Kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítése    Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás   Jogos érdeknév – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).    e-mail cím – Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK webáruház fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.   számlázási cím – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK webáruház fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).   szállítási cím – szerződés teljesítéséhez: az MEVK webáruház fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
telefonszám    jelszó   Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér az MEVK fiók e-mail címtől)   Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér az MEVK fiók névtől)   Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér az MEVK fiók e-mail címtől)   Google fiókhoz tartozó név (ha eltér az MEVK fiók névtől)Érinett azonosítása    Kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítéseSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
MEVK webshop általános célú használataa lebonyolított tranzakció azonosítójaSzerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése    Szerződésből származó díjak számlázása   Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése    Jogos érdekSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.    Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
a lebonyolított tranzakció összege    lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás)   számlázási név és cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése    Szerződésből származó díjak számlázása   Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése    Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás   Jogos érdekSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
szállítási cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése    Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése    Jogos érdekSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.    Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
Ügyfélszolgálat megkeresése, reklamációnév    e-mail címFelhasználó azonosítása    Felhasználóval való kommunikáció a megkeresés során   Szerződés teljesítése   Megkeresés megválaszolása, érdemi intézése   Igény- és jogérvényesítésJogos érdekReklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.    Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
megkeresés, reklamáció tárgyaMegkeresés megválaszolása, érdemi intézése    Igény- és jogérvényesítésJogos érdekReklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.    Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy az MEVK fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenetbennév    e-mail cím   push üzenet esetén: MEVK fiókRendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekébenSzerződés teljesítéseSzerződés megszűnésétől számított 3 hónapig.
Nyereményjáték, promóciós játéknév    e-mail címPromócióban, nyereményjátékban történő részvétel    Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről   Felhasználó azonosításaHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig.
Szavatossági, jótállási igényeknév/számlázási név    cím/számlázási cím   e-mail cím   telefonszám   vásárolt áru, szolgáltatás   bankszámlaszám   a lebonyolított tranzakció azonosítója  Jogosult azonosítása    Kommunikáció   Szerződés módosítása, teljesítése   Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése    Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás   Jogos érdekAz általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz az igény teljesítésétől, illetve elbírálásától számított 5 évig.
Karrier adatbázisnév    e-mail cím   felhasználó által az önéletrajzban és a motivációs levélben megadott egyéb adatokJelentkező azonosítása    Kommunikáció   Kiválasztási eljárásban történő részvétel   Kiválasztás esetén – Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítéseHozzájárulás    Kiválasztás esetén – Szerződés teljesítéseHozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, megküldésétől számított 1 évig.     

A MEVK a MEVK (webáruház) regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely az MEVK webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, az MEVK webáruház funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, az MEVK webáruházban elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók MEVK webáruházzal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

Az morkartya.hu oldal az oldal megnyitásakor hírlevél feliratkozást kérhet, melyre feliratkozással (és ezen tájékoztató elfogadása esetén) MEVK az alábbi adatokat rögzíti és tárolja:
Email cím:  érintett hozzájárulása alapján, az érintett azonosítása céljából “hozzájárulás” jogalappal, visszavonásig

Vezetéknév:  érintett hozzájárulása alapján, az érintett azonosítása céljából “hozzájárulás” jogalappal, visszavonásig

Keresztnév:  érintett hozzájárulása alapján, az érintett azonosítása céljából “hozzájárulás” jogalappal, visszavonásig.

Az adatokat visszavonni a hírlevelek (vagy a regisztráció visszaigazolás email) alján levő “leiratkozással lehet.