Menü Bezárás

MEVK Utazás nyereményjáték

EZERJÓ KÁRTYA UTAZÁS Nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzat

1.  A játék és annak szervezője

A Móri Ezerjó Vásárlói Kártya (MEVK) a továbbiakban: „Szervező” nyereményjátékot hirdet „EZERJÓ KÁRTYA UTAZÁS” megnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolításában közreműködőként részt vesznek az alábbi cégek (elérhetőségük a www.morkartya.hu oldalon):

 • Crazy Daisy
 • Domi Diszkont
 • Életvitál Egészségbolt
 • ER-FA
 • “Fess” Festékszaküzlet
 • Geszler Családi Pincészet
 • Hollander 2000 Kft Víz-gáz-fűtés
 • Info-Sziget Számítástechnika
 • Instantfotó – Nagy Gyula
 • Lampert Optika
 • Lampert Óra-Ékszer-Zálógház
 • Móri Családi Iroda
 • Mór Flora Kertészet
 • P.E.L. Kft. Rally autosbolt
 • Pizza A’la Mór
 • Szamira Függönyszalon
 • Tárlat Étterem
 • Tihanyi Virágbolt
 • TTS Gazdabolt

a továbbiakban együtt: „Lebonyolító”).

2.  A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, telefon-hozzáféréssel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban a Szervező és a Lebonyolító, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkatársai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.  A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:

A játék 2019. május 15. 00:01-tól 2019. szeptember 30. 23:59-ig tart.

A Játék menete:

A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül az 1., pontban feltüntetett elfogadóhelyeken vásárolnak, és blokkonként (készpénzes, vagy bankkártyás nyugta) egy darab nyereményszelvényt töltenek ki amin feltüntetik a nevüket és az elérhetőségi telefonszámukat, amin értesíteni lehet őket a nyereményről.

Nyeremény:

Összesen 3 db, utazási utalvány, ami beváltható a SummerTime Travel (8060 Mór, Deák F. u. 28. címen) található utazási irodájában és felhasználható legkésőbb 2020. szeptember 1-ig.

I. hely 200.000 ft utazási utalvány

II. hely 100.000 ft utazási utalvány

III. hely 50.000 ft utazási utalvány

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.

A sorsolás időpontja:

2019. október 1. 17:00

A fent megjelölt sorsolási időpontban három Nyertes kerül kisorsolásra a játékban részt vett, beküldő Játékosok közül. A sorsolás során 3 pótnyertes kerül kisorsolásra, ahol az első pótnyertes az első át nem vett ajándék nyertese, a második pótnyertes, a második át nem vett ajándék nyertese, és így tovább a helyezések sorrendjében. A sorsolást a MEVK, mint Lebonyolító végzi közjegyző jelenlétében, melyről felvétel készül, ami bármikor megtekinthető a későbbiekben.

A Nyerteseket a Lebonyolító telefonon értesíti, azon a telefonszámon, amit a nyereményszelvényen megadott, egyúttal Lebonyolító a Nyertesek nevét az Móri Ezerjó Vásárlói Kártya (továbbiakban MEVK) Facebook oldalán teszi közzé: https://www.facebook.com/morkartya továbbá a morkartya.hu/nyeremenyjatek oldalon.

4.  A Nyereményre való jogosultság feltételei

 A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

· nem töltötte be a 18. életévét;

· 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre;

· ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol (ez esetben a pótnyertes kerül értesítésre hasonló feltételekkel);

· ha nem lehet felvenni a Nyertessel telefon formájában a kapcsolatot;

· ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

· bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5.  Nyertesek értesítése

· A Nyertessel a Lebonyolító telefonhívás formájában veszi fel a kapcsolatot.

· A Nyertes vállalja, hogy az telefonon történt értesítés után 3 munkanapon belül, legkésőbb 2019. október 4. 17 óráig (pótnyertes esetén október 7. 17 óráig) adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval a nyeremenyjatek@morkartya.hu emailcímen, ha azt a nyeremény közlésekor nem tette. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére és a pótnyertes kerül kiértesítésre.

· Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül, a kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

6.  A Nyeremény kézbesítése

Nyertes a Nyereményt a Lebonyolítótól a FESS Festéküzletben veheti át.

A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt, ill. a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7.  A Szervező felelőssége

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos telefon-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére telefonon lebonyolított értesítés Lebonyolítónak fel nem róható meghiúsulásából, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8.  Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha Ön az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében előzetesen és önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulása az Ön akaratának határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van emailben a nyeremenyjatek@morkartya.hu email címre küldött elektronikus levélben.

Adatkezelő:

Móri Ezerjó Vásárlói Kártya (email: nyeremenyjatek@morkartya.hu)

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

A Nyertes vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:

· Vezetéknév, keresztnév,

· Telefonszám

– A Szervező a Nyertes nevét (vezetéknév, keresztnév), telefonszámát, fényképét és nyereményét Magyarország területén a nyilvánosságnak a Játék lebonyolításáról való tájékoztatása érdekében közzé teheti a www.morkartya.hu weboldalon, ill. az MEVK Facebook oldalán, továbbá a Játék eredményéről beszámoló print és online közleményekben. A Nyertes személyes ezen túlmutató felhasználására a Nyertes előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés célja:

Az alábbi személyes adatok kezelésének célja a Nyertes azonosítása és a Nyeremény adójogi elszámolása:

· Születési idő,

· Személyi igazolvány szám,

· Lakcím.

· Telefonszám

A Nyertes nevének közzétételére a nyilvánosságnak a Játék lebonyolításáról való tájékoztatása érdekében kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja:

A Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelésnél a Játékosok önkéntes hozzájárulása.

A Játék eredményének kihirdetésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Szervező, valamint a Játékosok azon jogos érdekének érvényesítése, mely a Játék eredményének való közzétételéhez, illetve az arról való értesüléshez fűződik.

A Nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámolás esetén a Nyertes adatainak kezeléséhez a jogalapot a vonatkozó adójogi és számviteli előírások adják.

A személyes adatok címzettje

Móri Ezerjó Vásárlói Kártya (email: nyeremenyjatek@morkartya.hu, honlap: www.morkartya.hu) adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

A Nyeremény kisorsolása, a Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása körében a Lebonyolító az alábbi személyes adatokat kezeli:

· Vezetéknév, keresztnév,

· Telefonszám,

A Nyertes vonatkozásában, valamint a Nyeremények kiállítása és átadása körében Lebonyolító a Szervező megbízásából a Nyertesektől beszerzi és a nyereményjáték érdekében Szervező részére továbbíthatja a következő személyes adatokat:

· Vezetéknév, keresztnév,

· Születési idő,

· Telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

· A Játékosok tekintetében a Játék végét követő 2 hónap.

· A Nyertes tekintetében az adójogi és számviteli jogszabályok alapján szükséges adatok tekintetében 10 év. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

· A Játékosok és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Lebonyolító marketing-, valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai, továbbá a Lebonyolító illetékes munkatársai.

· Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

· Az adatkezelők a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodnak a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elveszés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.

· Az adatkezelők ennek során megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

· Az adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön az alábbi elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapjon az alábbiakról:

a) az adatkezelés célja,

b) az érintett személyes adat(ok) kategóriái,

c) azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),

d) a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,

e) a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,

f) panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,

g) az adat forrása, ha azt nem közvetlenül Öntől vették fel,

h) automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került. Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat az Ön személyazonosságának igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt esetekben, így például ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt Öntől felvettük, Ön kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján, amennyiben Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, adatkezelésünket jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, az általunk kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében részletezett esetekben Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a továbbiakban nem kezeljük.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely az Ön jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását az Általános Adatvédelmi Rendelet bizonyos esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben Ön a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy indokolatlan késedelem nélkül megtesszük a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt általunk teljesíthető. Előfordulhat, hogy az igény összetettsége, vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe. Ha Ön igényét elektronikus úton nyújtotta be hozzánk, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan Ön másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

· a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391- 1400), valamint

· bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

9.  Játékos kizárása, a Játék visszavonása, a Játékszabályzat módosítása

· A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

· Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

· Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat indokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

· A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelők számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook részére.

10.      Záradék

Móri Ezerjó Vásárlói Kártya (email: nyeremenyjatek@morkartya.hu) a fenti nyereményjáték Lebonyolítójának képviseletében kijelentem, hogy a fenti Játékszabályzatból a Lebonyolítóra háruló adatfeldolgozási feladatokat a Játékszabályzatban foglaltak szerint, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („GDPR”), valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglalt előírások maradéktalan betartásával ellátjuk. Vállaljuk, hogy megtesszük mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az érintettek jogai védelmének biztosítása érdekében szükségesek, valamint elősegítjük a Szervező, mint adatkezelő GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettségeinek teljesítését. Vállaljuk, hogy adatfeldolgozót a Szervező előzetes, írásbeli felhatalmazása hiányában nem veszünk igénybe. A jognyilatkozatban foglaltakat a Játék lebonyolításának teljes időtartama alatt fenntartjuk, a jognyilatkozat visszavonásának jogáról határozottan és véglegesen lemondunk.

Móri Ezerjó Vásárlói Kártya

2019.04.23.